Arbeidsrett

Kontakt

Hvilke rettigheter har du krav på ved nedbemanning eller oppsigelse på arbeidsplassen din? Ta det ikke for gitt at arbeidsgiver har rett. Familieadvokaten Schumann er her for å ivareta dine rettigheter.

Fått sparken?

 

Å miste jobben kan være en tung belastning. Du har sikkert mange spørsmål du lurer på. Hva vil skje nå? Har sjefen rett i at jeg er udugelig, eller er jeg blitt urettferdig behandlet?

Er karrieren videre ødelagt? Hva med privatøkonomien, familien jeg forsørger.

Ta det ikke for gitt at arbeidsgiver har rett! Arbeidsmiljøloven – og Familieadvokaten Schumann – er her for å beskytte deg og ivareta dine rettigheter.

 

Hva slags rettigheter har du ved oppsigelse?

 

Arbeidsgiver kan ikke sparke deg uten saklig grunn, og alt må gjøres på riktig måte. Hvis ikke er oppsigelsen ugyldig og kan påklages. Her er noen eksempler på hva arbeidsgiver må godtgjøre for å kunne si deg opp og hvilke formelle regler som må overholdes for at oppsigelsen skal være gyldig.

Begrunner arbeidsgiver oppsigelsen med at du har forsømt pliktene dine?

I utgangspunktet er en slik oppsigelse kun gyldig om du har forsømt deg i tjenesten eller opptrådt klanderverdig. Vurderingen skal foretas etter en helhetsvurdering – oppsigelser er individuelle og derfor skal ditt tilfelle vurderes konkret. Nøyaktig hva som skal til fastsettes skjønnsmessig.

 

Momenter ved vurderingen kan være:

 

Arbeidsavtalen og stillingsinstruks:

Dette er utgangspunktet for hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre for virksomheten, og for hvilke gjensidige rettigheter du og arbeidsgiver har. Leverer du kvalitet og utfører arbeidsoppgavene dine innenfor de rammer som er mulig, er det som oftest ikke rettslig grunnlag for å si deg opp. Gjør du det ikke, står du i faresonen. Jo større tap eller skade arbeidstaker forårsaker – desto lettere vil grunnlaget for oppsigelse være. Men det er ikke automatisk slik! Det finnes grenser for hvor strenge krav arbeidsgiveren din kan stille.

 

Det er hvor grove forholdene er som må vurderes:

Er det forbigående enkelttilfeller eller har prestasjonssvikten foregått over tid? Selv om du plikter å prestere, er oppsigelsen ugyldig dersom feilene dine skyldes at du ikke har en forsvarlig tilrettelagt arbeidshverdag eller dersom du har fått manglende opplæring. Helhetsvurderingen er altså helt avgjørende for om det er juridisk grunnlag for å bli sagt opp.

Forhold av enda mer praktisk art er også av betydning: Slikt kan være hvorvidt du møter på jobb i tråd med de tidspunkter arbeidskontrakten angir. Videre må du sørge for å ikke begå ordrenekt, være illojal, bryte taushetsplikt, være beruset på jobb eller lignende.

 

Særskilte oppsigelsesvern:

Sykdom: Det finnes særregler om oppsigelse pga. sykdom. Er du borte fra arbeidet pga. sykdom eller ulykke, har du rett til ikke å sies opp på dette grunnlaget de første tolv månedene etter at dette inntraff. Men kan arbeidsgiver bevise at det er andre grunner til oppsigelsen kan du sies opp også i dette tidsrommet.

Svangerskap/fødsel: En arbeidstaker som er gravid eller har rett til fødselspermisjon (sistnevnte gjelder både kvinner og menn) kan ikke sies opp på grunnlag av dette.

 

Hvilke formkrav gjelder for en oppsigelse?

 

  • Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • Arbeidsgiver skal levere oppsigelsen til arbeidstaker enten personlig eller ved rekommandert brev. Den er ikke avgitt før den er kommet frem til arbeidstaker.
  • Arbeidsgiver skal opplyse om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen, og fristene. Videre skal arbeidsgiver opplyse om hvem som er rett saksøkt i en eventuell reising av sak.
  • Arbeidsgiver skal begrunne oppsigelsen skriftlig dersom arbeidstaker krever det.
  • Arbeidsgiver skal kalle arbeidstaker til drøftelsesmøte, der arbeidstaker skal ha rett til å uttale seg, og arbeidsgiver skal redegjøre for sitt syn på situasjonen. Videre skal både arbeidstakers uttalelser og drøftelsene mellom partene hensyn tas av arbeidsgiver før beslutningen fattes.

 

Forhandlinger:

 

Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Dette må arbeidstaker gjøre skriftlig innen 14 dager etter at oppsigelsen ble mottatt. Arbeidstaker har rett til å ha med seg tillitsvalgte, jurist, advokat eller andre rådgivere.

Arbeidsgiver skal besørge protokoll fra forhandlingsmøtet, som angir hva partene har anført og denne skal underskrives av begge parter. Arbeidstaker har rett til å stå i stillingen mens forhandlingene pågår.

 

Søksmålsfrister:

 

Om en ikke kommer til enighet og arbeidstaker vil reise sak må det gjøres innen fristene arbeidsgiver har informert om i oppsigelsesbrevet (8 uker om en krever å beholde stillingen, 6 måneder om en krever erstatning). Om arbeidstaker reiser sak har han rett til å stå i stillingen også mens saken pågår, hvis ikke særskilte grunner tilsier annet.

Vi i Familieadvokaten Schumann er her for deg. Vi loser deg trygt gjennom prosessen med juridiske råd, veiledning, forlik eller videre sakførsel . Ikke nøl. Det kan bli for sent. Det er mange rettslige frister og mange fallgruver det er lett å gå i, og det er derfor viktig med rett hjelp og avlastning i din vonde situasjon. 

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram