Erstatningsrett

Kontakt

Hva skal til for å få erstatning? Hos Familieadvokaten Schumann kan du få hjelpen du trenger til å få erstatningen du har krav på. Vi sørger for at du ikke bare har rett, men også får rett!

Erstatningsrett har et bredt nedslagsfelt, både i forhold til næringsliv og privatpersoner. Man kan få krav på erstatning ved kontraktsbrudd eller ved at noen gjør straffbare handlinger mot en.

Det kan imidlertid også være snakk om erstatning etter personskade - også omtalt som personskadeerstatningsrett. Erstatningsretten i disse sakene omfatter erstatning etter yrkesskade, trafikkskade, pasientskade eller voldsofferhendelser.

Familieadvokaten Schumann har lang erfaring med erstatningsrett, og kan hjelpe deg å fremme ditt krav om erstatning.

Det er tre sentrale vilkår som man må være oppmerksom på når man skal kreve erstatning:

  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.
  • Det må foreligge et økonomisk tap.
  • Det må foreligge årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

I disse tre sentrale vilkårene er det en stor mengde underproblemstillinger, som ikke alle vil være like aktuelle i alle personskadesaker. Erstatningsretten er også under stadig utvikling gjennom rettspraksis og da særlig Høyesteretts praksis.

Dette gjør at erstatningsretten er et komplisert fagområde, og det er advokater som spesialiserer seg på området. Skal du engasjere en advokat i en personskadesak, så bør du kontakte en erfaren advokat - da øker du muligheten for at du til slutt blir sittende med riktig erstatning etter personskaden din.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Familieadvokaten Schumann er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram